පෙම්වතිය ප්‍රේතියක් වී පෙම්වතා ඉල්ලා හඬා වැලපෙයි

“මට සිසිල් ඕනැ... මට සිසිල් ඕනැ... මට සිසිල් ගෙනැත් දියල්ලා”

“උඹට සිසිල් ඕනෑ නම් සිසිල් හොයා ගෙන පලයන්. මේ අහක ඉන්න අපට කරදර නොකර.”

“මට සිසිල් හොයා ගෙන යන්න බැහැ බොලව්. මට එහෙම පුළුවන් නම් උඹලා ළඟට එන්නේ නෑ. මට සිසිල් ඕනෑ. ඉහ්... ඉහි... ඉහි...” යි ප්‍රේතියක් හඬන්නට වූවාය.

No comments:

Powered by Blogger.