සුද්දන් පැරදවූ රෙදි කෝට්කාරයාගේ යටියන සිසිරගිරි වළව්ව

October 16, 2018
වසර තිහකින් මිනිස් වාසයෙන් තොරයි. යටියන තවමත් නොදියුනු ගම්මානයක් වුවද යටියන යන නාමය දෙස් විදෙස්හි පවා පතල නමක...
Powered by Blogger.