සිරිසේනට හමු වූ අඩනිරුවත් රූමතිය යක්ශනියක්ද

July 13, 2018
මෙම සිදුවීම අවුරුදු පහකට පමන පෙර සිදුවූ සත්‍ය කතාවකි. සිරිසේන දවසක් යාළුවෝ පිරිසක් එක්ක ගමනක් ගිහින් එන අතර ගමන් මහන...

රුක්අත්තන ගසේ සිටි මුතුමැණිකාගේ අවතාරය

July 05, 2018
කාලය සෙමන් ඉගිල ගියා දවසක් සැදෑ යාමයේ මුතූ බුලත් කොරටුවට සාත්තු කරමින් සිටියාය. නිමේෂයකින් අැසුනේ ගම්මානය පුරා පැතිරී ග...
Powered by Blogger.